Nếu tâm chúng ta tốt thì đồng một thể với vạn vật và câu thông với Thánh nhân Bồ Tát là một điều giản dị.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư