Nếu không thể chết đối với thế gian thì quý vị không thể sống Thiên Ðàng. Kinh Thánh cũng nói như vậy: "Các con không thể phụng sự cùng một lúc vừa Thượng Ðế lẫn tiền tài."

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư