Nếu tất cả quốc gia đều trở nên khai ngộ hơn
thì chúng ta sẽ đối đãi với nhau một cách hòa bình hơn.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư