Chúng ta nên chiến thắng trái tim kẻ khác bằng chân, thiện, mỹ, đạo đức và tình thương, không phải bằng khí giới.

~Thanh Hải Vô Thượng Sư