Nếu chung ta trường trai và sống một cuộc đời đạo đức
thì chúng ta sẽ không lo sợ bệnh tật.

~Thanh Hải Vô Thượng Sư