Có một sự mãn nguyện vô cùng, sự bình an tuyệt đối, và ân sủng vô biên sau khi chúng ta câu thông trở lại với Ðức Cha của mình.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư