Nếu quý vị thiền nhiều quý vị sẽ nhìn mọi việc một cách vui tươi và tinh thần cũng được sảng khoái.

~Thanh Hải Vô Thượng Sư