Hãy thiền trước, rồi mọi thứ sẽ đến sau. Ðừng lo, nó sẽ đến. Chỉ lo là mình không thiền đủ thôi.

~Thanh Hải Vô Thượng Sư