Không bao giờ đạt hết được trí huệ vô lượng
của Thượng Ðế

~Thanh Hải Vô Thượng Sư