Nhận biết Thượng Ðế là nhận biết chính mình hoàn toàn, và khi chúng ta nhận biết chính mình hoàn toàn tức là chúng ta nhận biết Thượng Ðế.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư