Số Ðặt Biệt Về Cứu Trợ Thiên Tai Thế Giới

Thanh Hải Vô Thượng Sư bày tỏ lòng quan tâm về sức khỏe và sự an bình của những nạn nhân thiên tai gần đây trên khắp thế giới, và đã đặc biệt chỉ thị đệ tử thực hiện những hoạt động cứu trợ trong tất cả khả năng của họ tại những vùng bị ảnh hưởng.

Hình ảnh: Formosa, Jamaica, Cộng Hòa Dominican, Trung Quốc, Florida, Hoa Kỳ,
Grenada, Haiti, Nga Sô, Panama, Ấn Ðộ, Sudan.