Formosa


Chi phí những hoạt động từ thiện
và cứu trợ tại Formosa


Từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2006


Tổng số tiền trong Bảng 1 và 2 = $158.479 NT
(khoảng $4.918,65 mỹ kim)

Bảng 1: Quỹ cứu trợ cho gia đình thiếu thốn ở Formosa,
tháng 3 đến tháng 4, 2006 (Ðơn vị đồng NT)Bảng 2: Chi tiết những chi phí cho các hoạt động từ thiện tại Formosa
Tháng 3 đến tháng 4 năm 2006

Giới thiệu trang này đến bạn