Sức mạnh của tư tưởng và lời nói


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
ngày 30 tháng 12, 2001 (nguyên văn tiếng Trung Hoa) Băng thâu hình số 732


Tư tưởng và lời nói của chúng ta thật sự rất mãnh liệt, vì thế chúng ta phải cẩn thận khi nói! Lời nói càng thận trọng càng tốt. Chúng ta thật sự phải để ý thân khẩu ý của mình. Giờ đây đã có chứng minh khoa học, chúng ta thấy càng dễ sợ. Trước kia, quý vị chỉ nghe tôi nói về điều này nhưng không hiểu là nghiêm trọng đến như vậy. Cho nên nói ra điều gì không phải là kết thúc ở đó; nó còn lưu lại trong vũ trụ và sẽ ảnh hưởng bầu không khí xung quanh mình.  


<< >>