CD mới nhất
của Thanh Hải Vô Thượng Sư


CD-CG10 (nói tiếng Trung Hoa)
Người tu hành sống hòa hợp với thiên nhiên
Cộng tu tại Trung tâm Tây Hồ, Formosa, ngày 26 tháng 11, 1988
Nội dung:
Tinh thần hy sinh có liên quan gì đến sự tiến bộ tu hành? Ða số chúng sinh đều biết cầu Thượng Ðế toàn năng hoặc các vị Phật có hiệu lực; nhưng tại sao họ vẫn đắm chìm trong bể khổ, luân hồi và không giải thoát khỏi sinh tử?

Trong bài khai thị này, Sư Phụ yêu cầu đồng tu nhận diện rõ mục đích chân chính của sự tu hành. Ngài cũng giảng thêm vì sao những người tu hành không nên dùng lực lượng tu hành để truy cầu những thứ vô thường. Sư Phụ còn nhắc nhở với mọi người rằng: "Tâm càng giản dị càng đơn thuần, thì càng có lực lượng, công đức, và cái gọi là thần thông. Trí huệ dùng càng nhiều, thì càng khai mở, dùng càng ít thì ít phát triển hơn."


CD-E762 (nói tiếng Anh)
Ðối phó với nghiệp chướng
Hội nghị trên mạng lưới truyền thông với Mễ Tây Cơ và Costa Rica
Ngày 8 tháng 9, 2002/ 29 tháng 9, 2002


Nội dung:
CD này bao gồm hai cuộc hội nghị giữa Sư Phụ và các đệ tử, trong đó Sư Phụ từ bi giải đáp những câu hỏi về tu hành, như cách kiểm soát đầu óc và vượt qua những chướng ngại trong việc tu hành.
Sư Phụ cũng có nhiều lời khuyên về những phương diện như: Ngoài thiền định ra, còn có những bí quyết gì có thể giúp chúng ta tiến bộ trong sự tu hành? Lúc nào là dịp tốt nhất để thực hành ý chí tự do của mình? Làm thế nào để đem tình thương của mình đối với loài vật vào hành động? Làm sao để làm một công cụ tốt nhất của Thượng Ðế? Sự khuyến khích quan tâm của Sư Phụ là động cơ thúc đẩy lớn nhất cho đồng tu, trong khi những câu giải đáp hoàn mỹ của Ngài cung ứng nhiều điều vô giá cho mọi người tham khảo.DVD mới nhất

của Thanh Hải Vô Thượng Sư


Bản mới thêm nhiều phụ đề ngôn ngữ khác (Ả Rập, Persia)
665A
(nói tiếng Anh, thông dịch tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và phụ đề 27 ngôn ngữ)

Xoa dịu tâm linh
Chuyến hoằng pháp Trung Ðông và Phi Châu
Thuyết pháp ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 20 tháng 11, 1999


<< >>

Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng http://www.theCelestialShop.com để mua trên mạng hoặc liên lạc: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa mà thôi)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ: http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)