Sự bố thí không tùy thuộc vào số mệnh

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Thiền Bế quan Hung Gia Lợi, ngày 24 tháng 2, 2005
(nguyên văn tiếng Anh)


V: Con hiểu rằng chúng ta không cần phải chọn lựa nhiều, vì dù sao tất cả cũng đều là số mệnh thôi (Sư Phụ: Ðúng). Vì thế, ý nghĩa là gì khi nói rằng chúng ta phải làm hết sức mình, trong khi không có việc gì để làm?

SP: Không, chúng ta làm cho tương lai. Chúng ta làm hết sức mình, như là tọa thiền. Việc đó cho thiên đàng. Ðó là một phần thưởng khác.


V: Thưa đúng, nhưng có phải thật sự đó là tất cả những gì chúng ta có thể làm? Không có điều gì là tốt nhất mà mình có thể làm sao?

SP: Quý vị cố gắng hết sức mình, nhưng nếu làm không được thì quý vị biết ngay việc đó không phải của mình. Nhưng quý vị cố gắng hết sức mình bằng cách nào đó; chẳng hạn nếu quý vị muốn giúp đỡ người khác, thì lúc nào quý vị cũng có thể giúp. Quý vị không cần số mệnh để làm điều đó. Số mệnh chỉ là những gì xảy ra cho quý vị và những gì quý vị có thể có. Nhưng những gì quý vị muốn chia sẻ, muốn cho ra, luôn luôn có sẵn, miễn phí. Bất cứ điều gì quý vị muốn làm mà lợi ích cho người khác thì luôn luôn miễn phí.

Có những thứ miễn phí trong phương diện tâm linh, giống như những thứ miễn phí trong đời. Như trong đời quý vị phải trả tiền cho nhiều thứ, nhưng có những thứ miễn phí, như giáo dục miễn phí, có thể vậy, khám bệnh miễn phí, không khí miễn phí, đại khái vậy. Chúng đều miễn phí. Ðôi khi chính phủ có trợ cấp hay gì đó. Ðó cũng là miễn phí, không nhiều lắm nhưng miễn phí.

Có những người không có tiền, hoặc họ không muốn xài tiền, Quý vị biết họ làm sao không? Họ đi ăn tiệc mỗi tuần! Họ đi đến những bữa tiệc khai trương, đám cưới đám tang, không ai kiểm soát ai. Họ đọc báo, lúc nào cũng có tiệc tùng chỗ này, chỗ kia. Và họ luôn luôn đi dự. Họ được ăn uống miễn phí, rồi đi tới chỗ kế tiếp. Cả đời họ toàn là ăn tiệc, miễn phí.

Không phải tôi bảo quý vị làm vậy đâu nhé! (Mọi người cười) Chỉ là ví dụ về những thứ miễn phí trong đời mà quý vị có thể có được. Vì vậy, điều miễn phí mà chúng ta có trong đời là chúng ta có thể bố thí cho người khác. Chúng ta có thể yêu thương, có thể chia sẻ thông điệp tu hành. công đức tu hành, năng lực tâm linh, đó là điều miễn phí quý vị có thể làm. Không ai cản quý vị được.


<< >>