CD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

CD-CG12   nói tiếng Trung Hoa
Bố thí vô úy và sự an bình cho người khác
Cộng tu tại Ðài Bắc, Formosa, ngày 29 tháng 11, 1988


Nội Dung:

Là một phước lành và ân điển của Thượng Ðế cho một quốc gia nếu một vị Minh sư có thể tới chia sẻ Chân lý trong quốc gia đó. Sư Phụ không những dạy chúng ta cách đạt Chân lý tối thượng, mà còn nhắc nhở chúng ta noi theo tấm gương của những vị Thánh, là tử tế, đạo đức, lễ phép, thông thái, chân thật và làm một bậc đại trượng phu. Sinh nhật và hôn lễ là những ngày vui, chúng ta nên chia sẻ niềm hạnh phúc này bằng cách từ bi và bảo tồn mạng sống. Tuy nhiên, hầu hết những tiệc cưới thường liên hệ đến việc sát sinh thú vật và gây nên đau khổ cho chúng. Vậy cách nào là đúng để ăn mừng trong những dịp này? Nếu sau khi Tâm Ấn năm đời được siêu thăng, vậy có cần phải tiếp tục thờ phụng tổ tiên hay không? Khi không thể tránh làm theo phong tục, chúng ta nên xử sự ra sao trong trường hợp này?  


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạnMuốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng http://www.theCelestialShop.com để mua trên mạng hoặc liên lạc: The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd., Taipei, Formosa
ÐT: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa mà thôi)
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ: http://www.smchbooks.com/ (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)