Ân sủng Thượng Ðế
thay đổi quan điểm quốc gia


Ban báo chí Anh Quốc (nguyên văn tiếng Anh)

y ban Khoa học Tối Cao Anh Quốc, có nhiệm vụ kiểm soát những chính sách khoa học và phân loại thuốc của chánh quyền tại Anh Quốc, gần đây đã thú nhận rằng sự phân loại thuốc của Ủy ban bao gồm cả rượu và thuốc lá đã đặt trên những giả định lịch sử hơn là sự khảo nghiệm khoa học.

Ủy ban đã đi đến kết luận này sau khi có cuộc khảo sát khoa học toàn diện về hậu quả của nhiều loại thuốc khác nhau, dựa trên hậu quả tai hại cho sức khỏe thể chất và tinh thần cho từng cá nhân, mức độ nghiện ngập của họ, cũng như là ảnh hưởng và phí tổn cho xã hội. Ðiều đặc biệt là, cuộc khảo sát gần đây đã cho thấy những kết quả đáng kinh ngạc: Rượu đứng hàng thứ 5 trong cùng một bảng liệt kê về nguy hiểm tánh mạng, trong đó chất ma túy heroin đứng hạng nhất và chất cocain đứng hạng nhì! Cả rượu và thuốc lá hiện tại được xem là độc hại hơn nhiều loại thuốc bị cấm như là những độc chất nguy hiểm.

Những kết quả này đã khiến cho một nhóm nghị viên Quốc hội đòi hỏi rằng hệ thống phân loại thuốc hiện tại phải được thay thế bằng một hệ thống khác, dựa trên sự tai hại cho sức khỏe và xã hội, và phải bao gồm rượu và thuốc lá trong việc phân loại.

Dĩ nhiên điều này không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sư Phụ đã thuyết giảng về hậu quả tai hại của rượu vào tháng 2 năm nay tại Anh Quốc. Thông điệp của Ngài thực sự đã là động lực tạo nên thay đổi trong chánh quyền tại cả Liên Hiệp Âu Châu và Anh Quốc. 


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn