Nếu chúng ta sẵn sàng,
chỉ một vị Minh sư
là đủ cho toàn thế giới


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Madrid, Tây Ban Nha, ngày 5 tháng 5, 1999
(nguyên văn tiếng Anh) Băng thâu hình số 644


V:   Tại sao hiện nay có rất nhiều Minh sư thuyết pháp và chia sẻ giáo lý của họ khắp thế giới?


SP:   À!... Tôi nghĩ bởi vì Thượng Ðế rất từ bi, vì hiện tại hệ thống liên lạc rất hữu hiệu và sự giao thông rất tiện lợi. Thêm vào đó, tôi nghĩ vì chúng ta văn minh hơn, luật pháp bảo vệ những Minh sư tâm linh. Họ không bị giết và không bị đóng đinh trên thập tự giá nữa. Cho nên những Minh sư có tự do hơn để chia sẻ những thông điệp Chân lý. Chúng ta nên mừng về việc này; càng nhiều Minh sư càng tốt cho chúng ta.

Tôi muốn đem hết tất cả những Minh sư trên thiên đàng xuống đây, nhưng hãy để ý chỉ của Thượng Ðế được thi hành. Không phải vấn đề là có bao nhiêu Minh sư, mà là chúng ta đã sẵn sàng chưa. Nếu chúng ta đã sẵn sàng, một Minh sư là đủ cho toàn thế giới, bởi vì vị Minh sư không cần phải hiện diện gần bên để truyền Tâm Ấn cho quý vị. Minh sư chỉ đến để cho quý vị biết Ngài có mặt tại đây. Rồi tùy theo quý vị có muốn được Ngài truyền lực lượng thức tỉnh tâm linh hay không.  


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn