HOA KỲ


Tuyên dương
từ Hội đồng Thành phố San Jose


Ban Báo chí San Jose News ghi chép (nguyên văn tiếng Anh)


Phóng sự bằng hình
1. Tại California, Hội đồng Thành phố San Jose tổ chức một buổi lễ tuyên dương vào ngày Thứ Ba, 19 tháng 9, Kim niên 3 (2006), để tưởng thưởng cho những ai đã phụng sự tốt cho cộng đồng
2. Thị trưởng Ron Gonzales của thành phố San Jose tặng một bảng tuyên dương Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư cho sự đóng góp trong việc làm đẹp San Jose vào ngày 9 tháng 5.
3. Ðồng tu giúp tạo vườn hoa bảo toàn môi sinh cho người cao niên tật nguyền.
(Xin xem bài tường trình liên hệ trong Bản Tin 169, mục “Hành động tình thương”) 

Giới thiệu trang này đến bạn