Chú thích:

  1. Câu Ả Rập này có nghĩa là “Nhân danh Thượng Đế, từ bi và tha thứ” bắt đầu tất cả những đoạn kinh trong Kinh Thánh Koran. Nhiều người Hồi giáo tụng câu này trước khi bắt đầu bài nói chuyện hoặc hành động nào.
  2. http://www.ivu.org/news/1-96/muslim.html
  3. Kinh Thánh Koran gồm có 114 chương gọi là sura, mỗi chương gồm có nhiều câu thơ. Ký hiệu “x:y” đề cập đến sura x: câu thơ y.
  4. Bình an cho Ngài
  5. Vị Tiên tri
  6. “Lời’ thứ Ba
  7. Sheikh Farid Wagdi, về Hy sinh, trong “Thú vật trong Hồi giáo” bởi by Al-Hafiz B.A. Masri (trang 117)

Tham khảo:

Độc giả có thể tìm nhiều sách và trang mạng Hồi giáo để giúp tìm hiểu Chân lý, một số những sách và trang mạng này được liệt kê dưới đây: