CD mới nhất
của Thanh Hải Vô Thượng Sư
 


CD-CG14   (nói tiếng Trung Hoa)


Cách giúp một người sắp lìa trần
& Sự ra đời đặc biệt của một số thánh nhân


Cộng tu tại Ðài Bắc và Tây Hồ, ngày 20 & 24 tháng 12, 1988


Nội dung

Trong CD này, Sư Phụ nhắc nhở chúng ta trong khi tu hành tinh tấn, chúng ta cũng nên chăm lo những trách nhiệm thế gian cho tốt. Ngài cũng dạy chúng ta làm sao tu hành một cách thư thái. Ðặc biệt cho những đồng tu trẻ, Sư Phụ giải thích tại sao có hiện tượng đặc biệt khi Chúa Giê-su và Phật Thích Ca ra đời. Sau đó Ngài giải thích ý nghĩa của một vị Minh sư khai ngộ và một vị Phật sống. Những vị thánh nhân và Phật sống có lực lượng bất khả tư nghị gì để dẫn dắt chúng ta tu hành trong thế giới này và những thế giới siêu đẳng?


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn


Muốn thỉnh các ấn phẩm của Sư Phụ, xin viếng :
Celestial Shop: http://www.theCelestialShop.com
Eden Rules: http://www.EdenRules.com
hoặc liên lạc: The Thanh Hải Vô Thượng Sư International Association Publishing Co., Ltd., Ðài Bắc, Formosa
Ðiện thoại:(886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
Ðiện thư: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No.: 19259438 (đặt hàng ở Formosa)
Postal Account: The Thanh Hải Vô Thượng Sư Publishing Co., Ltd.
Xin viếng trang mạng tiệm sách của chúng tôi để tải danh mục và những tóm tắt nội dung của những ấn phẩm mới nhất của Sư Phụ:
http://www.smchSách.com/ (tiếng Anh, và Trung Hoa)