K H O A   H Ọ C    và    T Â M   L I N H

Âm điệu thiên đàng nội tại
chứa đựng tất cả trí huệ của vũ trụ

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
ngày 7 tháng 6, 1999, Dublin, Ái Nhĩ Lan
(nguyên văn tiếng Anh) - DVD số 656


V:   Sư Phụ kính mến, Ngài nói về âm điệu bên trong có thể chữa lành mọi vết thương. Âm điệu này nghe như thế nào?


SP:  Nghe gần giống như các nhạc cụ bên ngoài, đôi khi như vậy. Chẳng hạn như, nếu quý vị nghe tiếng kèn túi của Tô Cách Lan, tiếng đàn hạc hay tiếng sáo, chúng giống với Âm thanh bên trong. Âm thanh bên ngoài có thể xoa dịu sự căng thẳng và đau khổ cho chúng ta đến một mức độ nào đó, trong một khoảng thời gian nào đó. Có khi không. Nhưng Âm thanh bên trong, âm điệu thiên đàng bên trong, sẽ trổi liên tục, 24 tiếng đồng hồ, một khi chúng ta mở được cái gọi là nhĩ căn của mình. Khi đó chúng ta lúc nào cũng có thể nghe được. Và nó chữa lành mọi vết thương, nó sẽ dạy chúng ta tất cả trí huệ của vũ trụ. Trong khi đó, âm nhạc bên ngoài chỉ làm chúng ta vui vẻ được một lúc mà không dạy chúng ta điều gì khôn ngoan hơn, cũng không biến đổi chúng ta trở thành thông minh hơn hay nhiều tình thương hơn hoặc thành một người nhân ái hơn. Âm nhạc bên trong sẽ làm tất cả những điều đó! 


<< >>
Giới thiệu trang này đến bạn