Mất trí nhân 12 thành vô tội


Thanh Hải Vô Thượng Sư kể, Florida, Hoa Kỳ, ngày 3 tháng 2, 2003
(nguyên văn tiếng Anh) DVD số 755


Trong một phiên tòa, chánh án rất bực tức hét lớn trước bồi thẩm đoàn: "Bởi lý do gì quý vị tuyên bố trắng án cho bị cáo này?"

Chủ tịch ban bồi thẩm đáp: "Tình trạng mất trí, thưa quan tòa."

Cho nên vị chánh án nhìn bồi thẩm đoàn và nói: "Hết 12 người quý vị sao?"