MÔNG CỔ
 


Trồng cây giúp hồi phục vẻ đẹp nguyên thủy của hệ sinh thái thiên nhiên (phần 2)


Ban Báo chí Ulaanbaatar ghi chép (nguyên văn tiếng Mông Cổ)

Trong Bản Tin 177 có tường trình rằng Sư Phụ đã tặng 20.000$ Mỹ kim cho chúng tôi để trồng cây tại Mông Cổ hầu phục hồi vẻ đẹp nguyên thủy của hệ sinh thái thiên nhiên. Vào tháng 10 năm ngoái, chúng tôi đã dùng 2,500.000$ MNT (2.200$ Mỹ kim) để trồng 30 ngàn cây xanh. Vì Mông Cổ là một xứ khô khan, chúng tôi có thời gian giới hạn để trồng cây, chỉ vào mùa thu và mùa xuân, từ giữa tháng 4 đến đầu tháng 5. Do ân điển của Sư Phụ chúng tôi đã trồng thêm 32 ngàn cây khác tại Ulaanbaatar, Mông Cổ, trong mùa xuân này.

Với sự hợp tác của Bộ Môi sinh của Văn phòng Thị trưởng Thành phố, 2000 cây xanh được trồng tại khu vực gần sông khô "Dund gol" hầu nơi đó có nước và tái sinh khu vực xanh tại Ulaanbaatar. Sau khi sông này bị khô, đã trở nên ô nhiễm và có rất nhiều rác rến. Chúng tôi dọn dẹp nơi đây sạch sẽ với sự giúp đỡ của Hội viên chúng tôi bao gồm những đồng tu pháp Phương Tiện cùng bạn bè và con em của họ, và sau đó chúng tôi trồng 2000 cây ở đó.

30 ngàn cây khác được trồng tại khu vực Zuunsalaa. Chúng tôi cũng dựng hàng rào để bảo vệ cây khỏi những gia súc.

Sau khi trồng cây, trời thường có mưa. Chúng tôi rất sung sướng và cảm ơn Thượng Ðế vì Ngài đã tưới cây giùm cho chúng tôi! 
Chi phí của Thanh Hải Vô Thượng Sư
và Hội Quốc tế của Ngài cho việc trồng 32 ngàn cây xanh
tại Mông Cổ vào tháng 4 và 5, 2007