Mang hòa bình thiên đàng
đến địa cầu


Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị,
Thiền Ngũ Quốc tế, Tây Hồ, Formosa,
ngày 18 tháng 2, 2007
(nguyên văn tiếng Anh và Trung Hoa)