DVD mới nhất
của Thanh Hải Vô Thượng Sư


DVD-729
(Nói tiếng Anh, phụ đề 21 ngôn ngữ để chọn)


Sự vĩ đại là theo lý tưởng của mình


Cộng tu tại Ðạo tràng Floria, Hoa Kỳ,
ngày 18 & 21& 25 tháng 4, 2001


Nội dung

Sư Phụ có nhiều ước mơ và nguyện vọng, nhưng không có đủ người với cùng lý tưởng.

Ngài có những lời khuyến khích này để chia sẻ với chúng ta: “Miễn là chúng ta giữ vững lý tưởng của mình, chúng ta có thể vĩ đại. Ðó là đường lối của tất cả vĩ nhân, sự vĩ đại của họ đến từ lòng vững tâm vào lý tưởng, mục tiêu nguyên thủy, và nguyện vọng của họ. Nếu chúng ta không theo đuổi mục tiêu của mình cho đến cuối, chúng ta sẽ không đạt được gì cả. Chúng ta có thể vĩ đại nếu làm việc với lòng kiên định.” 


DVD-774

(Nói tiếng Trung Hoa, phụ đề 25 ngôn ngữ để chọn)  


Tư tưởng khẳng định
dẫn đến
một thế giới hòa bình


Thiền định cho Hòa bình Thế giới tại Pattaya, Thái Lan,
ngày 25~29 tháng 11, 2006


Nội dung

Qua nhiều thời đại, tổ tiên chúng ta đã để lại vô số trí huệ vàng ngọc, nhưng không mấy ai nghiên cứu về chúng. Những người phúc đức có trí huệ nên học hỏi sâu sắc từ chúng. Khi chúng ta tu hành, mọi việc đều được thêm vào cho chúng ta.

Như Thánh Kinh nói: “Hãy tìm Thiên Quốc trước, mọi điều khác sẽ được thêm vào”.

Như Phật Thích Ca Mâu Ni nói: “Ðiều quan trọng nhất là tìm Phật Tánh và tu hành”. Ðây là lý do Phật Thích Ca buông bỏ vương quốc của Ngài. Tuy nhiên, chúng ta không cần phải buông bỏ tất cả. Chúng ta vẫn sẽ lãnh đạo quốc gia sau khi khai ngộ, nhưng chúng ta lãnh đạo một cách khác. Chúng ta trị quốc với trí huệ và trí óc bình tĩnh, an hòa. Chúng ta có thể dùng Phật Tánh để mang lại hòa bình. Chúng ta không phải dùng vũ lực, chính trị, luật pháp, những điều như vậy. Khi chăm chỉ tu hành, lực gia trì của Ðấng Toàn Năng sẽ ban rải khắp nơi trên thế giới, mang lại phước báu và hòa bình một cách không cần gắng sức. Sự thay đổi đã bắt đầu và đang tiến nhanh.