Không còn xa lạ


Ðồng tu Bình An, Hoa Kỳ, sáng tác (nguyên văn tiếng Anh)


Thế gian ôi xa lạ,
Ôm Ngài chặt trong tâm.


Nhưng giờ đây mỗi sáng,
Mở mắt chào ban mai,
Xem thông tin lạc quan
Truyền hình Vô Thượng Sư;
Bước trên phố đông người,
Thấy hình Ngài thật lớn
Trên xe buýt chạy ngang;
Lật tờ báo ra đọc,
Quảng cáo với hình Ngài.
Hóa thân Ngài khắp nơi,
(Không chỉ tu mới thấy)


Thế gian không còn lạ,
Bởi Ngài ở tại đây,
bên trong lẫn bên ngoài!