Bảo hiểm nhân thọ giảm giá cho người trường chay tại Anh Quốc


Do Ban Báo chí Hoa Kỳ (nguyên văn tiếng Anh)
Công nghiệp bảo hiểm nhân thọ tại Anh Quốc đã bắt đầu công nhận thực tế rằng ăn chay có ảnh hưởng tốt đến nhân thọ và người ăn chay ít có cơ hội bị những chứng bịnh trầm kha.

Bảo hiểm Animal Friends, một công ty bảo hiểm bất vụ lợi, đang giảm đến 6% giá bảo hiểm nhân thọ cho những người không ăn thịt. Ðây là tin tuyệt vời cho hàng triệu người ăn chay và những người nào muốn chọn một lối sống lành mạnh trong quốc gia này.

Bằng chứng y học và những nghiên cứu cho thấy rằng những người không ăn thịt có đến 40% ít bị một số bịnh ung thư và đến 30% ít bịnh tim hơn.  


Tài liệu:
http://www.thesun.co.uk/article/0,,2005300000-2007420157,00.html
http://pr-gb.com/index.php?option=com_content&task=view&id=14917&Itemid=9