Sách Biếu mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

tiếng Assam

Bất cứ độc giả nào có trang mạng riêng, BBS hay nhật ký trên mạng (blog), chúng tôi hoan nghênh bạn cộng thêm một nối kết http://sb.Godsdirectcontact.net, trang mạng của chúng tôi đang cung cấp những Sách Biếu Bí quyết tức khắc khai ngộ trong nhiều ngôn ngữ. Hãy cùng tay trong tay làm việc để chia sẻ thông điệp của Thượng Ðế và nâng cao tâm thức của mọi người. Ðây là món quà quý giá nhất cho thế giới.

Nếu ngôn ngữ bản xứ hay ngôn ngữ chính của bạn không có trong danh sách, và bạn sẵn lòng giúp chúng tôi phiên dịch Sách Biếu sang ngôn ngữ của bạn, xin vui lòng liên lạc chúng tôi tại: divine@Godsdirectcontact.org.