<HTML> <HEAD> <TITLE>Taco Mie^`n Nam</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8"> <LINK title=style href="../10/images/style.css" type=text/css rel=StyleSheet> <LINK href="../10/images/css_big.css" type=text/css rel=stylesheet> <META http-equiv=imagetoolbar content=no> <style type="text/css" media="all"> .text {color:#009933; face:Arial,Tahoma,Verdana;} .head3 {color:#0066FF;face:Arial,Tahoma,Verdana; font:bold 120%} .head4 {color:#0066FF;face:Arial,Tahoma,Verdana; font:bold 120%} </style> <style type="text/css"> <!-- p.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } .style1 {color: #0066FF} --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } .style2 {color: black} --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> </HEAD> <BODY background="images/bg.gif" leftMargin=0 topMargin=0 marginwidth="0" marginheight="0"> <STYLE type=text/css>.aa { BACKGROUND-POSITION: left top; BACKGROUND-IMAGE: url('img_bg/happy-c.jpg'); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } </STYLE> <TABLE width="600" border=0 align="center" cellPadding=0 cellSpacing=0 class=aa id="table10116"> <TD width="1198" valign="top"> <p align="center"><img src="images/title-text.gif" width="563" height="159"></p> <div align="right"> <table width="823" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><img src="images/img_01.gif" width="823" height="33"></td> </tr> <tr> <td><table width="823" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="6" background="images/bg.gif">&nbsp;</td> <td width="799" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><br><div align="center"> <h1> <font face="Times New Roman,Arial,Tahoma,Verdana" color="#993399"> Taco Min Nam</font></h1> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;"> <font face="Times" color="#009933" size="2"><i>Cho 6 phn n<br> Thi gian thc hin: 45 pht<br> Cng thc: Trung tm Indiana, Hoa K<br> Hnh nh: Trung tm Ohio, Hoa K<br> Th loi: Mn Khai V<br> Quc gia: M Ty C</i></font><p class="MsoNormal"> &nbsp;<br> <img border="0" src="58/VeganTacoDip.jpg" width="475" height="318"><br> <table width="80%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><center> <div class=text><a href="58c.htm">Read this recipe in Chinese</a></div> <div class=text><a href="58e.htm">Read this recipe in English</a></div> </center> <div class=text> <div align="justify"> <font face="Times" color="#009933" size="3"><b> <font face="Arial,Verdana,Tahoma" color="#0066ff" size="4">Vt liu: </font> </b><br> &nbsp;</font><font face="Times" color="#009933" size="3"><ul> <li>1 gi tht chay vn ng lnh (12 oz, loi no cing c, c bn  khu thc phm sc kho) </li> <li>4 oz kem chua (sour cream) c bn sn  tim (hoc xem cng thc pha di)</li> <li>1 lon (20 oz) pinto beans, khui ra  trong r cho ro nc (hoc loi u xay nhuyn  trong lon) </li> <li>2 chn ph-mai lm bng u nnh, loi bo si</li> <li> bp s-lch, thi si </li> <li>3 qu c chua ln, thi nh</li> <li>3 tp hnh, thi mng</li> <li>2 oz tri -liu thi lt (hoc mua loi thi sn trong hp)</li> <li>4 tai nm rm ti, thi nh</li> <li>1 gi bt nm taco (1.25 oz)</li> <li>2 mung canh t bt</li> <li>1 chai xt taco (16 oz)</li> <li>1 gi bnh tortilla chips (9 oz)</li> <li>1 chn nc</font><br> &nbsp;</li> </ul> <font face="Times" color="#009933" size="3"><center> <p><img border="0" src="58/VeganTacoDip-Ing.jpg" width="350" height="234"></p> </center></font> <p><br> <font face="Times" color="#009933" size="3"><b> <font face="Arial,Verdana,Tahoma" color="#0066ff" size="4">Thc hin</font></b></font><br> &nbsp;</p> <ol> <font face="Times" color="#009933" size="3"> <li>t cho ln bp, vn la trung bnh, cho nc, t bt, v bt nm taco vo. Khuy u v nu cho si. Cho tht chay vn vo, o cho thm, sau  vn la nh, nu khong 15-20 pht.</li> <li>Ri u hn hp vo y mt ci )a ln, thnh mt lp.</li> <li>Ri mt lp kem chua ln trn.</li> <li>Ri mt lp u pinto hoc u xay nhuyn ln trn.</li> <li>Ri mt lp rau x-lch, ph kn u.</li> <li>Trang hong vi c chua, -liu, nm, v hnh.</li> <li>Trn cng ri mt lp ph-mai bo si.</font></li> </ol> <p> <font face="Wingdings" color="#009933" size="5">{</font><font face="Times" color="#009933" size="3">Dng vi bnh tortilla chips, cho thm xt taco ty thch.</font><br> &nbsp;<font face="Times" color="#009933" size="3"></p> <p><b><font face="Arial,Verdana,Tahoma" color="#0066ff" size="4">Kem chua (sour cream):</font></b></font><br> <font face="Times" color="#009933" size="3"><br> Bn c th mua kem chua loi khng sa  cc tim thc phm hoc tim bn thc phm t nhin. Tuy nhin bn cing c th t lm kem chua nh sau:</p> <ul> <li>2 chn u h</li> <li> chn du n</li> <li>3 mung canh nc chanh vt</li> <li> mung c-ph mui</li> <li>1 mung c-ph ng</font></li> </ul> <p> <font face="Times" color="#009933" size="3">Cho vo my xay cho n khi mn.</font></div> <p class="MsoNormal"><br> <p class="MsoNormal" style="margin-bottom:12.0pt;"><BR> </p> </div></td> </tr> <tr> <td><div align="center"></div></td> </tr> </table> </div> </td> <td width="18" background="images/bg.gif">&nbsp;</td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="19"><img src="images/img_07.gif" width="823" height="34"></td> </tr> </table> <p align="center"><strong><a href="menu.htm">Tr li mc lc</a></strong> <BR> </p> </div> </TABLE> </BODY> </HTML>