<HTML> <HEAD> <TITLE>Bnh C Rt</TITLE> <META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <LINK title=style href="../10/images/style.css" type=text/css rel=StyleSheet> <LINK href="../10/images/css_big.css" type=text/css rel=stylesheet> <META http-equiv=imagetoolbar content=no> <style type="text/css" media="all"> .text {color:#009933; face:Arial,Tahoma,Verdana;} .head3 {color:#0066FF;face:Arial,Tahoma,Verdana; font:bold 120%} .head4 {color:#0066FF;face:Arial,Tahoma,Verdana; font:bold 120%} </style> <style type="text/css"> <!-- p.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } .style1 {color: #0066FF} --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } .style2 {color: black} --> </style> <style type="text/css"> <!-- li.MsoNormal { margin:0in; margin-bottom:.0001pt; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman"; } --> </style> </HEAD> <BODY background="images/bg.gif" leftMargin=0 topMargin=0 marginwidth="0" marginheight="0"> <STYLE type=text/css>.aa { BACKGROUND-POSITION: left top; BACKGROUND-IMAGE: url('img_bg/happy-c.jpg'); BACKGROUND-REPEAT: no-repeat } </STYLE> <TABLE width="600" border=0 align="center" cellPadding=0 cellSpacing=0 class=aa id="table10116"> <TD width="1198" valign="top"> <p align="center"><img src="images/title-text.gif" width="563" height="159"></p> <div align="right"> <table width="823" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><img src="images/img_01.gif" width="823" height="33"></td> </tr> <tr> <td><table width="823" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="6" background="images/bg.gif">&nbsp;</td> <td width="799" valign="top" bgcolor="#FFFFFF"><br><div align="center"> <h1> <font face="Times New Roman,Arial,Tahoma,Verdana" color="#993399"> Bnh C Rt</font></h1> <p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right;"> <font face="Times" color="#009933" size="2"><i>Cho 12 phn n<br> Thi gian chun b: 30 pht<br> Thi gian nng bnh: 1 ting<br> Cng thc v hnh nh: Trung tm Ohio, Hoa K<br> Th loi: Mn Trng Ming<br> Quc gia: Hoa K</i></font><p class="MsoNormal"> &nbsp;<br> <img border="0" src="60/VeganCarrotCake.jpg" width="475" height="253"><br> <table width="80%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><center> <div class=text><a href="60c.htm">Read this recipe in Chinese</a></div> <div class=text><a href="60e.htm">Read this recipe in English</a></div> </center> <div class=text> <div align="justify"> <font face="Times" color="#009933" size="3"><br> <b><font face="Arial,Verdana,Tahoma" color="#0066ff" size="4">Vt liu: </font> </b><br> &nbsp;</font><ul> <font face="Times" color="#009933" size="3"> <li>1 chn du n </li> <li>2 chn ng vng loi hu c (organic)</li> <li>1 chn nc </li> <li> chn sa u nnh </li> <li>4 chn bt m (loi all-purpose flour)</li> <li>2 mung c-ph bt ni</li> <li>2 mung c-ph bt baking soda</li> <li>1 mung c-ph mui</li> <li>1 mung c-ph bt qu</li> <li> mung c-ph gia v lm bnh b (pumpkin spice)</li> <li>3 chn c-rt hu c bo nhuyn</li> <li>1 chn u b-o (walnuts), bm nh</li> <li>1 chn nho kh hu c</font></li> </ul> <p><font face="Times" color="#009933" size="3"><u>Vt liu lm kem:</u></font> </p> <ul> <font face="Times" color="#009933" size="3"> <li>1 hp (8oz) cream cheese lm bng u nnh (c bn cc tim thc phm, khu thc phm sc kho)</li> <li>4 chn ng bt loi hu c</li> <li> chn b lm bng u nnh, mm</li> <li>1 mung c ph bt va-ni</font><br> &nbsp;</li> </ul> <font face="Times" color="#009933" size="3"><center> <p> <img border="0" src="60/VeganCarrotCake-Ing.jpg" width="350" height="245"></p> </center></font> <p> <font face="Times" color="#009933" size="3"><b> <font face="Arial,Verdana,Tahoma" color="#0066ff" size="4">Thc hin</font></b></font></p> <ol> <font face="Times" color="#009933" size="3"> <li>Vn l 350 F. </li> <li>Cho cht du vo khun 9 x 11 inches, rc cht bt cho khi dnh.</li> <li>Trn u bt m, bt ni, baking soda, qu, v bt lm bnh b vo mt t va, mt bn.</li> <li>Dng my nh du v ng trong mt t ln vi vn tc chm, thm nc v sa u nnh, nh u.</li> <li>Cho hn hp bt vo t t, nh vi vn tc chm cho n khi bt mm, sau nh vi vn tc va cho n khi mn, khong 2 pht.</li> <li>Dng ia tre trn c-rt, u b-o, v nho kh cho u.</li> <li>Cho hn hp vo khun.</li> <li>Nng khong 1 ting. </li> <li>B quyt: Nng bnh khi chn vn cn mm nhng khng b sng gia. Dng tm ghim vo gia bnh, khi rt tm ra khng b dnh bt l bnh chn.</li> <li>Ly bnh ra khi l, ngui.</font></li> </ol> <p><br> <font face="Times" color="#009933" size="3"><u>Kem: </u></font></p> <ol> <font face="Times" color="#009933" size="3"> <li>Trong mt t nh, dng my nh b, ng bt, v va-ni vi vn tc chm.</li> <li>Trt kem ln mt bnh.</li> <li>Rc u b-o chung quanh bnh.</font></li> </ol> <p><font face="Wingdings" color="#009933" size="5">{</font><font face="Times" color="#009933" size="3">Bnh c-rt rt mm v ngon, rt tuyt ho cho nhng bui hp mt c bit hoc tic tr.</font><br> <br> <font face="Times" color="#009933" size="3"><b> <font face="Arial,Verdana,Tahoma" color="#0066ff" size="4">Ghi ch:</font></b></font><br> <font face="Times" color="#009933" size="3"><br> Nu bn khng tm thy gia v lm bnh b , bn c th t ch bin bng cch trn u cc vt liu sau:</font></p> <ul> <font face="Times" color="#009933" size="3"> <li> mung c-ph bt qu</li> <li> mung c-ph bt gng</li> <li>[! mung c-ph bt u khu</li> <li>[! mung c-ph tiu bt Gia-mai-ca </font></li> </ul> </div> <p class="MsoNormal">&nbsp;</div></td> </tr> <tr> <td><div align="center"></div></td> </tr> </table> </div> </td> <td width="18" background="images/bg.gif">&nbsp;</td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td height="19"><img src="images/img_07.gif" width="823" height="34"></td> </tr> </table> <p align="center"><strong><a href="menu.htm"><font size="2">Tr li mc lc</font></a></strong> <BR> </p> </div> </TABLE> </BODY> </HTML>