Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị tại Los Angeles, Hoa Kỳ,
Ngày 7 tháng 6, 1998 (Nguyên văn tiếng Anh)

V: Khi Chúa nói: "lăng mạ Đức Thánh Thần", con nghĩ không có ai, ngay cả chính con, thật sự hiểu hoàn toàn thế nào là phạm trọng tội không thể nào dung thứ, nếu có tội như vậy.

SP: "Không thể nào dung thứ" đó chỉ là theo nghĩa của thế giới này thôi, chứ không có gì là vĩnh viễn. Giả sử nếu Đức Chúa xuống trần và người ta truyền rao xằng bậy về Chúa, bôi nhọ danh tánh của Chúa hay đổ tội Ngài điều này điều nọ thì đó là chống lại Đức Thánh Thần, bởi vì Ngài đại diện cho Đức Thánh Thần. Cho nên những tội này đương nhiên không thể nào tha thứ, nhưng đó không phải là vĩnh viễn. Khi nào linh hồn quay trở về sám hối, lúc đó nó sẽ được tha thứ.

Bởi vậy Chúa Giê Su không ghét những kẻ phỉ báng Ngài. Hơn nữa, Ngài biết họ phải làm bổn phận của họ. Họ phải làm những gì họ đã làm để sứ mệnh của Ngài được hoàn tất, để Ngài được vinh danh vẻ vang trên Thiên Đàng cũng như ở Địa Cầu cho tới ngày nay. Nếu không chịu cái chết như vậy, Ngài đã bị bỏ quên, đã không nổi tiếng như bây giờ. Những Minh Sư khác đến rồi đi nhưng không ai nổi tiếng như Ngài.

Thành ra, những kẻ trừng trị Chúa họ phải làm những gì họ làm. Ngài biết như vậy và họ được tha thứ. Họ giữ vai trò mà họ cần phải đóng. Đương nhiên đó không phải là sự lựa chọn cao nhất của họ, nhưng một người nào đó phải chọn công việc đó. Trong một cuốn phim, phải có người làm kẻ sát nhân, phải có người làm gián điệp, phải có người làm nạn nhân và có người làm anh hùng.

Trước khi xuống đây, chúng ta đã chọn. Không có cái gì là không thể dung thứ, dù thấy nó như không thể nào dung thứ. Dĩ nhiên chúng ta không bao giờ nên chọn làm những chuyện như vậy, nhưng trong sự vĩnh cửu, trong trò chơi của vũ trụ, mỗi người chọn một con đường khác nhau để về nhà. Có khi họ muốn đi đường xa; có người đi ngõ tắt, như chúng ta.

Thượng Đế biết tất cả, tha thứ tất cả. Chỉ vì chúng ta không tha thứ chính mình mà thôi. Thành ra đừng bao giờ chọn con đường thấp kém e sau này hối hận. Cho nên Minh Sư và các anh chị em luôn ở một bên giúp chúng ta chọn lại. Lúc nào chúng ta cũng có thể chọn cái khác, và tùy vào sự lựa chọn đó mà diễn biến mới sẽ xảy ra, đường hướng mới sẽ mở ra. Lúc đó chúng ta sẽ bước vào một thế giới khác. Vì vậy mà mỗi tội nhân đều có cơ hội để trở thành thánh nhân -- bất kỳ người nào, không thành vấn đề. Luôn luôn có hy vọng, luôn luôn có tình thương, rất nhiều tình thương dành cho tất cả mọi người, dù đó là người tội nặng nhất... rất nhiều tình thương!

Vấn Đáp

 

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin 121
Mục Lục