Trên thiên đàng, chúng ta chỉ có duy nhất một danh xưng -- đó là danh nghĩa của tình thương và trí huệ.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư ~

Hoạt Ðộng Khích Lệ
Báo Thời Ðại Ðiện Toán *Những Nhà Tu Hành Tâm Linh của Thời Ðại Ðiện Toán
Chuyện Nhỏ Tu Hành *Khả Năng Quan Sát Của Một Minh Sư Không Thể Nghĩ Bàn * Tu Hành Như Sửa Sang Ðường Xá
Sư Phụ Khai Thị

* Gia Trì Thế Giới Là Bổn Phận của Người Tu Hành

Nhà Hàng Chay Trên Toàn Thế Giới

*Tân Tây Lan *Nhật Bản

Lời Của Sư Phụ *Năng Lực Tập Trung và Chuyên Môn
Sư Phụ Kể Chuyện *Phẩm Chất Truyền Nhiễm, Dù Ðó Là Vật Chất Hay Tâm Linh
Tuyến Ðầu *Nhạc Thiên Ðường Ðem ơn Sủng Ðến Một Quốc Gia Cổ Kính -- Hành Trình Chia Sẻ Chân Lý tại Peru
Thần Kỳ Cảm Ứng *Câu Chuyện của Ông Ðàm
Vấn Ðáp
Lời Pháp Cam Lồ *Tu Hành Ðể Làm Công Cụ Hoàn Hảo Cho Thượng Ðế
Thơ *Nguồn Nước Xanh Sinh Ðộng
Chuyện Bốn Phương *Chó Tâm Linh
Tường Thuật Báo Chí *Tất Cả Mọi Ðiều Bạn Muốn Biết về Lịch Sử Á -- Mỹ*Bình Minh Mới Cho Nhân Loại *Tờ Java Post--Buổi Hội Thảo Chiếu Băng Truyền Hình Ðầy Nghẹt Khán Giả
Thông Ðiệp Ngắn
Nâng Cao Tâm Thức *Nâng Cao Tâm Thức
Gia Ðình Quán Âm *Chia Sẻ Lạc Phúc Tâm Linh
Hành Ðộng Tình Thương *El Salvador *Hoa Kỳ
Thư Cảm Tạ *Thư Cảm Tạ
Chương Trình Truyền Hình
*Formosa
Trên Mạng Lưới Quán Âm *Mạng Lưới Quán Âm
Liên Lạc Viên Của Chúng Ta Trên Toàn Thế Giới *Liên Lạc Viên Của Chúng Ta Trên Toàn Thế Giới
Nghệ Thuật Vô Thượng *Nghệ Thuật Vô Thượng

A Little Message:
In speaking of God, or the Supreme Spirit, we will use original non-sexist terms to avoid the argument about whether God is a She or a He.
She + He = Hes (as in Mess)
Her + Him = Hirm (as in Firm)
Hers + His = Hiers (as in Beers)
Example: When God wants, Hes makes things happen according to Hiers will to suit Hirmself.

 

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #121
Mục Lục