Phát hình tại: Formosa (khán giả các nước Đông Nam Châu á, Trung Hoa Lục Địa, và Hoa Kỳ qua hệ thống vệ tinh)
Đài số: 32, ETTV
Tựa đề: Phim thuyết pháp của Thanh Hải Vô Thượng Sư và sinh hoạt toàn cầu của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư
Thời gian: 1 giờ tới 2 giờ trưa mỗi Chúa Nhật bắt đầu từ ngày 6 tháng 5, 2001

 

Mời các bạn đến thăm mạng lưới dưới đây để biết thời khóa biểu mới nhất của những chương trình truyền hình khác về Vô Thượng Sư Thanh Hải:


http://www.spiritual-discovery.org/events/tv.htm

Chương Trình Truyền Hình

Chương Trình Truyền Hình của Thanh Hải Vô Thượng Sư

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin 121
Mục Lục