Trên Mạng Lưới Quán Âm

 

Trên Mạng Lưới Quán Âm

http://www.godsdirectcontact.org.tw/
(Formosa; tiếng Trung Hoa, tiếng Anh)


http://www.smchbooks.com/
(Formosa; tiếng Trung Hoa, tiệm sách SMCH)

http://www.godsimmediatecontact.com/
(Tân Gia Ba; tiếng Anh)

http://www.godsimmediatecontact.or.kr/
(Ðại Hàn; tiếng Ðại Hàn)


http://www.godsdirectcontact.co.kr/
(Ðại Hàn; tiếng Ðại Hàn)


http://www.GodsImmediateContact.org
(Nhật Bản; tiếng Nhật)

http://www.Godsdirectkontak.org
(Nam Dương; tiếng Nam Dương)


http://members.mweb.co.th/godsdirectcontact/
(Thailand; in Thai)

http://www.Spiritual-Discovery.org
(Mỹ Quốc; tiếng Anh, tiếng Trung Hoa, tiếng Ðại Hàn, tiếng Âu Lạc)


http://mason.gmu.edu/~lduan/Godsdirectcontact
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://members.tripod.com/~Godsdirectcontact/
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://www.Godsdirectcontact.com
(Mỹ Quốc; tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Hoa)


http://www.spiritweb.org/Spirit/media.html ?who=Suma%20Ching%20Hai

(Mỹ Quốc; tiếng Anh)


http://www.Godsimmediatecontact.net/
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)


http://www.godsimmediatecontact.net/aulac/
(Mỹ Quốc; tiếng Âu Lạc)

http://www.godsdirectcontact.com/aulac
(Mỹ Quốc; tiếng Âu Lạc)

http://www.Godsimmediatecontact.org/video/
(Mỹ Quốc; có phát hình và phát thanh, bằng nhiều thứ tiếng)

http://www.members.xoom.com/meditations/GodsDirectContact.html (Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://www.GodsImmediateContact.tripod.com
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://www.contactDirectAvecDieu.org
(Pháp Quốc; tiếng Pháp)

http://godsdirectcontact.rma.cz
(Cộng Hòa Tiệp Khắc; tiếng Tiệp Khắc)

http://www.Godsdirectcontact.org
(Gia Nã Ðại với âm thanh; tiếng Anh, tiếng Âu Lạc)


http://www.Godsdirectcontact.de
(Ðức Quốc, tiếng Ðức)

http://www.extra.hu/kozvetlen_kapcsolat_Istennel
(Hung Gia Lợi; tiếng Hung Gia Lợi)

http://www.Direkter-Kontakt-mit-Gott.org
(áo Quốc; tiếng Ðức)


http://Godsdirectcontact.bizland.com/
(Thụy Ðiển; tiếng Thụy Ðiển)

http://freespace.virginnet.co.uk/smch.ma/Godsdirectcontact/Persian.htm
(Anh Quốc; tiếng Persian)

http://www.geocities.com/godsdirectcontact_2000
(Ba Lan; tiếng Ba Lan, Anh, Âu Lạc)

http://www.contatodirectocomdeus.com.br
(Ba Tây, tiếng Bồ Ðào Nha)

http://www.contatodirectocomdeus.com.br
(Ba Tây, tiếng Bồ Ðào Nha)

http://www.Godsdirectcontact.com/IhavecometotakeyouHome
(tiếng Anh) (Book order - I Have Come To Take You Home)

News Group: lovesrc@Godsdirectcontact.orgNếu muốn đặt Bản Tin qua hệ thống điện thư, để Bản Tin được gởi đến trương mục điện thư cá nhân của quý vị, xin quý vị ghi danh tại một trong những địa chỉ sau đây:
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/service/service.htm
(tiếng Trung Hoa)
http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/service/service.htm
(tiếng Anh)
http://www.Godsdirectcontact.org/au/service/service.htm
(tiếng Âu Lạc)
href="http://www.Godsdirectcontact.com/english/service.htm
(tiếng Anh)
http://www.Godsdirectcontact.com/spanish/service.htm
(tiếng Tây Ban Nha)
http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/fan/service.htm
(tiếng Trung Hoa)
http://www.Godsdirectcontact.com/chinese/jian/service.htm
(tiếng Trung Hoa)

Ðịa Chỉ Trên Mạng Lưới về Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư:


Bản Tin tiếng Trung Hoa

Bản Tin tiếng Trung Hoa:
Bản Tin tiếng Anh:

Bản Tin tiếng Âu Lạc:
http://www.godsdirectcontact.org/aulac/news/
(VNI, VPS, VISCII và VNU fonts)

http://godsimmediatecontact.net/aulac/n121/
(Hoa Kỳ; VNI fonts)

tiếng Tây Ban Nha
http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/spanish/ (Hoa Kỳ)

Bản Tin tiếng Ðại Hàn:
http://www.Godsimmediatecontact.or.kr/news/121/index.htm (Ðại Hàn)

Bản Tin tiếng Nhật Bản:
http://www.Godsimmediatecontact.org/kannon/news/newsindex.htm (Nhật Bản)

Bản Tin tiếng Nam Dương:
http://www.Godsdirectkontak.org/news/news121/i121.htm
(Nam Dương)

Bản Tin tiếng Pháp:
http://www.contactdirectavecdieu.org/News/index.html (Pháp Quốc)
Bản Tin tiếng Ðức:

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Tải Xuống Bản Tin #121

Bản Tin #121
Mục Lục