Chúng ta đại diện cho tình thương. Chúng ta đại diện cho Thượng Ðế. Khi nào quên thì phải rán nhớ lại. Ðó là cách cho chúng ta trở nên vĩ đại. Ðó là cách cho chúng ta ngộ ra Thượng Ðế.

Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Thiền Tam Quốc Tế, Los Angeles, CA, Hoa Kỳ
Ngày 18 tháng 12, 1998 (Nguyên văn tiếng Anh)

 


Thượng Ðế là Tình Thương vĩ đại, càng thể hiện tình thương đó bao nhiêu, chúng ta càng gần quả vị Thượng Ðế bấy nhiêu. Ðó chính là ngộ ra Thượng Ðế.

Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư,
Thiền Tam Quốc Tế, Los Angeles, CA, Hoa Kỳ
Ngày 18 tháng 12, 1998 (Nguyên văn tiếng Anh)

Lời Pháp Cam Lồ

 

 

 

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #122
Mục Lục