Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư 122


Nếu trong tâm chúng ta vui vẽ, thì chúng ta cũng sẽ vui vẽ trong mọi hoàn cảnh.
~Supreme Master Ching Hai

Sư Phụ Kể Chuyện Vui * Con Của Thượng Ðế* Thăm Mẹ*Hào Quang Chật Quá!* Mỗi Ngày Một Ðôi Vớ
Ký Sự Du Hành Của Sứ Giả Quán Âm * Ánh Sáng, Âm Thanh: Ðường Lên Thiên Quốc
Sư Phụ Khai Thị * Tình Thương Thánh Thiện Mới Là Tình Thương Thật Sự
Ðiện Ảnh * Sống Ðời Tươi Ðẹp
Thần Kỳ Cảm Ứng * Phương Pháp Hiếu Ðạo Thật Sự* Qua Ðời Với Một Nụ Cười Tươi
Nghệ Thuật Vô Thượng * Hoa Tình Thương* Mơ Hoa
Gia Ðình Quán Âm * Tấm Lòng Của Mẹ
Giáo Lý Chọn Lọc * Hãng Bảo Hiểm Quán Âm Vạn Năng
Chuyện Nhỏ Tu Hành * Chuyến Ði Khai Ngộ
Chuyện Bốn Phương * Thời Gian Sống Trên Núi: Tình Thương Nhiệm Mầu của Sư Phụ
Chương Trình Truyền Hình của Thanh Hải Vô Thượng Sư *Nghệ Thuật và Tâm Linh -- Hãy Ðể Trí Huệ và Tình Thương của Thanh Hải Vô Thượng Sư Soi Sáng Ðời Sống của Chúng Ta
Âm Nhạc và Ðời Sống * Dư Âm của Buổi Nhạc Hội "Một Thế Giới... hòa bình qua âm nhạc"
Lời Pháp Cam Lồ *Lời Pháp Cam Lồ
Báo Chí Ðó Ðây * Phỏng Vấn Tiến Sĩ Ðỗ Thông Minh
Hải Ðăng Trong Ðêm Tối * Hội Thảo Tâm Linh Cho Tù Nhân Tại Ðài Nam * Sinh Hoạt Cố Vấn tại Trại Cải Tạo
Trên Mạng Lưới Quán Âm * Trên Mạng Lưới Quán Âm
Liên Lạc Viên Của Chúng Ta Trên Toàn Thế Giới * Liên Lạc Viên Của Chúng Ta Trên Toàn Thế Giới
Lời Của Sư Phụ * Ý Nghĩa Thật Sự của Ðời Sống
Ký Sự Ðạo Tràng * Mùa Xuân Tây Hồ

A Little Message:
In speaking of God, or the Supreme Spirit, we will use original non-sexist
terms to avoid the argument about whether God is a She or a He.
She + He = Hes (as in Mess)
Her + Him = Hirm (as in Firm)
Hers + His = Hiers (as in Beers)
Example: When God wants, Hes makes things happen according to
Hiers will to suit Hirmself.

 

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #122
Mục Lục