Sư Phụ Khai Thị

Thanh Hải Vô Thượng Sư khai thị, Thiền Tam Quốc Tế
Los Angeles, CA, Hoa Kỳ, Ngày 18 tháng 12, 1998
(Nguyên văn tiếng Anh)

Tình Thương Vô Ðiều Kiện

Cám ơn quý vị rất tử tế, rất tốt, và là những thánh nhân trong thế giới thiếu thốn này. Cám ơn quý vị đã rất tốt trong những năm nay đối với chính mình, đối với thế giới và đối với tôi. Qua tấm lòng tử tế của quý vị mà chúng ta đã làm được rất nhiều việc Thượng Ðế giao phó; chúng ta đã giúp đỡ các anh, chị, em của chúng ta trên thế giới.

Ðiều quan trọng không phải là những cái vật chất mà là tình thương vô điều kiện quý vị đã gói gém trong những món quà đó, và sự an ủi quý vị đã đem đến cho những anh chị em thiếu thốn của chúng ta. Dù chúng ta biết họ không thật sự "thiếu thốn", nhưng biết mình có tình thương trong những hoàn cảnh như vậy đối với những người như vậy cũng là một điều tốt. Chúng ta ai cũng biết rằng tất cả những người này là Thượng Ðế, là con cái của Thượng Ðế, không ai cần bất kỳ cái gì từ ai, nhất là từ chúng ta.

Họ đã hiện thân làm những người như vậy để cho chúng ta được bày tỏ tình thương. Ðối với tôi, chứng kiến tình thương vô điều kiện như vậy là một món quà rất lớn, một đặc ân vô cùng. Nhiều khi tôi nghĩ: "Sao tôi lại xứng đáng được những người rất tốt như quý vị?" (Khán giả vỗ tay) Tôi biết thỉnh thoảng chúng ta cũng có một vài xung đột vì kiến thức, vì thói quen. Nhưng mấy điều này chỉ là chuyện nhỏ. Tính tình không hợp hay những vấn đề ngã chấp chỉ là chuyện nhỏ nhặt bên ngoài so với sự vĩ đại của quý vị, so với tình thương mà quý vị mỗi ngày mỗi ngộ thêm lên.

Nhận Thức Ðược Thực Chất Của Thượng Ðế

Từ khi bước vào hàng ngũ thánh nhân, quý vị bắt đầu nhận thức được khả năng của mình có thể ban bố tình thương cho kẻ khác nhiều như thế nào, bên trong quý vị vĩ đại ra sao, và quý vị có thể tiếp tục thể hiện nhiều hơn thế nữa. Tìm Thượng Ðế, tìm Thiên Quốc là như vậy đó. Chính quý vị là Thiên Ðàng. Chính quý vị là Thượng Ðế. Cho dù Thượng Ðế là một người đi nữa, Ngài cũng chỉ có thể hiển lộ tình thương của Ngài qua chúng ta. Cho nên, chúng ta đại diện cho tình thương đó. Chúng ta đại diện cho Thượng Ðế. Khi nào quên thì phải rán nhớ lại. Ðó là cách cho chúng ta trở nên vĩ đại. Ðó là cách cho chúng ta ngộ ra Thượng Ðế. Không có Thượng Ðế nào chúng ta có thể nắm được, ôm được, có thể trách móc, cầu nguyện, ngoại trừ tình thương vĩ đại đó. Càng biểu lộ tình thương đó bao nhiêu, chúng ta càng gần quả vị Thượng Ðế bấy nhiêu. Ðó chính là ngộ ra Thượng Ðế.

Cho nên một số quý vị hỏi tôi: "Ðời là gì?" và "Thượng Ðế ở đâu?", lúc mới đầu khi quý vị chưa hiểu nhiều. Nhưng tôi nghĩ bây giờ chắc nhiều quý vị đã hiểu. Chỉ có một Thượng Ðế bên trong chúng ta. Tất cả chúng ta đều là người đó. Và tùy chúng ta có muốn đem Ngài ra cho thế giới thấy, cho chúng ta thấy hay không. Không ai khác có thể giúp được chúng ta. Bởi vì quý vị hay nghĩ rằng: "ồ, Sư Phụ phải giỏi; Sư Phụ phải như thế này, thế kia thì tôi mới theo." Không, không, đừng theo Sư Phụ nào cả!

Không có Sư Phụ. Vì chúng ta chỉ là một, nên không có đệ tử, không có Sư Phụ. Chỉ có người đi xa hơn một tí hoặc đi phía trước chỉ đường cho những người đi sau. Nhưng sau này tất cả đều như nhau. Cho nên không có Thượng Ðế nào khác ngoại trừ Thượng Ðế bên trong quý vị.

Thành ra, Kinh Thánh mới nói rằng: "Thiên Quốc ở trong con" và "Các con là ngôi chùa của Thượng Ðế, và Ðức Thánh Thần ngự trong các con." Ðó là sự thật duy nhất. Không cần biết các Minh Sư giảng đạo nhiều bao nhiêu hay chúng ta nói bao nhiêu bài thuyết pháp dài, cũng chỉ có một sự thật mà thôi: Ðó là chúng ta có Thượng Ðế bên trong. Còn tùy mình muốn thể hiện Ngài hay không. Tùy quý vị có chịu nhận mình là nguồn gốc của trí huệ, là tình thương và sự vĩ đại đó hay không. Ðừng để những vấn đề trần tục hay những thói quen tính nết không cho quý vị nhớ lại Chân Ngã của mình.

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #122
Mục Lục