Sinh Hoạt Cố Vấn tại Trại Cải Tạo

 

Vào ngày 28 tháng 3, 2000, Trung Tâm Hoa Liên của Hội Quốc Tế Thanh Hải Vô Thượng Sư và Hội Ðoàn Hậu Trợ Formosa đã tổ chức một sinh hoạt cố vấn cho những tù nhân trong Trại Cải Tạo Hoa Liên. Mang theo tình thương của Sư Phụ cùng với trái cây làm quà, đồng tu địa phương đã viếng thăm các nữ tù nhân tại Hoa Liên. Họ chuyển đạt tình thương và sự quan tâm của Sư Phụ, và giúp đỡ tù nhân phát triển lối nhìn đời lạc quan và sáng sủa bằng cách chia sẻ giáo lý Sư Phụ qua dịch vụ cố vấn chuyên môn. Ðồng tu cũng dạy các tù nhân Pháp Phương Tiện. Nét rạng rỡ trên từng khuôn mặt đã cho chúng tôi thấy một cách rõ ràng tình thương bao la của Sư Phụ như thác nước tuôn tràn, đã dưỡng nuôi linh hồn của họ.

Hải Ðăng Trong Ðêm Tối

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hải Ðăng Trong Ðêm Tối

* Hội Thảo Tâm Linh Cho Tù Nhân Tại Ðài Nam
* Sinh Hoạt Cố Vấn tại Trại Cải Tạo

Tải Xuống Bản Tin #122

Bản Tin #122
Mục Lục