<Cuốn II tiếng Anh; cuốn III tiếng Trung Hoa>

Sách tiếng Anh trên mạng lưới với tựa đề "Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ: Vấn Ðáp II" mới được in thành ấn chỉ. Ðồng thời, sách bỏ túi tiếng Trung Hoa quyển III của cùng một bộ cũng mới được phát hành. Những sách này là hợp tuyển giá trị với những câu trả lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư cho các câu hỏi sâu sắc của đệ tử đã được in trong Bản Tin, cùng với hình ảnh quý báu trong đời sống của Ngài. Nội dung sách rất rộng rãi được liệt kê theo loại và theo mẫu tự để bạn tìm được nhanh chóng, dễ dàng. Những lời bình giảng đầy trí huệ của Sư Phụ trên mọi phương diện đời sống trong hợp tuyển này giúp chúng ta thêm một kho tàng trí huệ vô cùng vĩ đại, một quyển sách thiết yếu trên con đường tìm đạo, và cũng là món quà lý tưởng nuôi dưỡng tâm linh cho họ hàng, bè bạn.

 

Ðịa chỉ trên mạng lưới nói về các sách này:

http://www.Godsdirectcontact.org/Q&A2 (Hoa Kỳ)

Sách điện tử tiếng Anh "Bí Quyết Tức Khắc Khai Ngộ: Vấn Ðáp II" trên mạng lưới có thể được tải xuống miễn phí tại địa chỉ:

http://www.Godsdirectcontact.org/ebook/download/ (Hoa Kỳ)
http://www.Godsdirectcontact.com/eBook/ (Hoa Kỳ)


* Sách Mới Phát Hành
* Băng Thâu Thanh Mới Nhất
* Băng Thâu Hình Mới Nhất