Trên Mạng Lưới Quán Âm

 

Trên Mạng Lưới Quán Âm

http://www.godsdirectcontact.org.tw/
(Formosa; tiếng Trung Hoa, tiếng Anh)


http://www.smchbooks.com/
(Formosa; tiếng Trung Hoa, tiệm sách SMCH)

http://www.godsimmediatecontact.com/
(Tân Gia Ba; tiếng Anh)

http://www.godsimmediatecontact.or.kr/
(Ðại Hàn; tiếng Ðại Hàn)


http://www.godsdirectcontact.co.kr/
(Ðại Hàn; tiếng Ðại Hàn)


http://www.GodsImmediateContact.org
(Nhật Bản; tiếng Nhật)

http://www.Godsdirectkontak.org
(Nam Dương; tiếng Nam Dương)


http://members.mweb.co.th/godsdirectcontact/
(Thailand; tiếng Thái)

http://www.Spiritual-Discovery.org
(Mỹ Quốc; tiếng Anh, tiếng Trung Hoa, tiếng Ðại Hàn, tiếng Âu Lạc)


http://www.Godsdirectcontact.com
(Mỹ Quốc; tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Hoa)


http://www.spiritweb.org/Spirit/media.html ?who=Suma%20Ching%20Hai

(Mỹ Quốc; tiếng Anh)


http://www.Godsimmediatecontact.net/
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)


http://www.godsimmediatecontact.net/aulac/
(Mỹ Quốc; tiếng Âu Lạc)

http://www.godsdirectcontact.com/aulac
(Mỹ Quốc; tiếng Âu Lạc)

http://www.Godsimmediatecontact.org/video/
(Mỹ Quốc; có phát hình và phát thanh, bằng nhiều thứ tiếng)

http://www.members.xoom.com/meditations/GodsDirectContact.html (Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://www.GodsImmediateContact.tripod.com
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://www.contactDirectAvecDieu.org
(Pháp Quốc; tiếng Pháp)
http://godsdirectcontact.rma.cz
(Cộng Hòa Tiệp Khắc; tiếng Tiệp Khắc)

http://www.Godsdirectcontact.org
(Gia Nã Ðại với âm thanh; tiếng Anh, tiếng Âu Lạc)


http://www.Godsdirectcontact.de
(Ðức Quốc, tiếng Ðức)

http://www.Direkter-Kontakt-mit-Gott.org
(áo Quốc; tiếng Ðức)

http://www.extra.hu/kozvetlen_kapcsolat_Istennel
(Hung Gia Lợi; tiếng Hung Gia Lợi)

http://Godsdirectcontact.bizland.com/
(Thụy Ðiển; tiếng Thụy Ðiển)

http://freespace.virginnet.co.uk/smch.ma/Godsdirectcontact/Persian.htm
(Anh Quốc; tiếng Persian)

http://www.geocities.com/godsdirectcontact_2000
(Ba Lan; tiếng Ba Lan, Anh, Âu Lạc)

http://www.contatodirectocomdeus.com.br
(Ba Tây, tiếng Bồ Ðào Nha)

http://www.contatodirectocomdeus.com.br
(Ba Tây, tiếng Bồ Ðào Nha)

http://www.Godsdirectcontact.com/IhavecometotakeyouHome
(tiếng Anh) (Book order - I Have Come To Take You Home)

News Group: lovesrc@Godsdirectcontact.orgÐịa Chỉ Trên Mạng Lưới về
Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư:


Bản Tin tiếng Trung Hoa

http://www.Godsdirectcontact.org.tw/ch/news/122/index.htm (Formosa)

http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/chinese/122/
(Hoa Kỳ)


http://Spiritual-Discovery.org/ch/news/122/index.htm
(Hoa Kỳ)
Bản Tin tiếng Trung Hoa:

http://Spiritual-Discovery.org/gb_chinese/news/122/index.htm
(Hoa Kỳ)


http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/chinese/122/
index_gb.html

(Hoa Kỳ)


http://www.Godsdirectcontact.org.tw/gb/news/122/index.htm
(Formosa)

Bản Tin tiếng Anh:
http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/english/122/
(Hoa Kỳ)

http://www.Godsdirectcontact.org/eng/news/122/
(Hoa Kỳ)

http://godsimmediatecontact.net/news/news122/
(Hoa Kỳ)

http://Spiritual-Discovery.org/eng/news/122/index.htm

(Hoa Kỳ)


http://www.Godsdirectcontact.org.tw/eng/news/122/index.htm (Formosa)

Bản Tin tiếng Âu Lạc:
http://www.godsdirectcontact.org/aulac/news/
(VNI, VPS, VISCII và VNU fonts)

http://godsimmediatecontact.net/aulac/n122/
(Hoa Kỳ; VNI fonts)

tiếng Tây Ban Nha
http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/spanish/ (Hoa Kỳ)

Bản Tin tiếng Ðại Hàn:
http://www.Godsimmediatecontact.or.kr/news/122/index.htm (Ðại Hàn)

Bản Tin tiếng Nhật Bản:
http://www.Godsimmediatecontact.org/kannon/news/newsindex.htm (Nhật Bản)

Bản Tin tiếng Nam Dương:
http://www.Godsdirectkontak.org/news/news122/i122.htm
(Nam Dương)

Bản Tin tiếng Pháp:
http://www.contactdirectavecdieu.org/News/index.html (Pháp Quốc)
Bản Tin tiếng Ðức:
http://www.Godsdirectcontact.de (Ðức Quốc)

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Tải Xuống Bản Tin #122

Bản Tin #122
Mục Lục