Do sư tỷ đồng tu Zhou Jinlian, Hồng Kông


Sư Phụ có nói: "Thiền định tự nó cũng là một loại phần thưởng, bởi vì khi chúng ta có thể ngồi xuống, và thật sự muốn ngồi xuống để tìm về Trí Huệ, đó đã là phần thưởng rồi, dù là quý vị có được thể nghiệm, hay cái gọi là thể nghiệm, hay không." Do đó, thiền định tự nó đã là một loại phần thưởng. Thảo nào các đồng tu chẳng bao giờ chán ngồi thiền!

Chúng ta có thể thấy rằng nhiều người đã lạc lối trong thế giới ảo tưởng của Ma vương, trong những tình cảm vô thường của hỷ, nộ, ái, ố, dục lạc, ai; trong sự theo đuổi những kiến thức và tài năng phàm trần; trong sự hoán tưởng rằng họ sẽ nhận lãnh được công đức qua sự bố thí; và trong kinh điển cũng như trong những lực lượng thần thông. May mắn thay, chúng ta đã tìm được một vị Minh Sư giác ngộ, Người đã dạy chúng ta tìm về kho báu vô hạn của Trí Huệ. Qua thiền định, chúng ta từ từ cắt đứt sự ràng buộc với những bẫy rập chồng chéo phức tạp của thế giới ảo tưởng, và để cho lực lượng Phật Trời rửa sạch và tịnh hóa chúng ta. Trong cách này, chúng ta trở thành tự do, thoát khỏi những ràng buộc và nâng cao chính mình lên đến đẳng cấp của bậc Thánh.

Do đó, thiền định thật sự là một loại phần thưởng!

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #124