Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư 124


Lời Của Sư Phụ
*Nhận Biết Sự Vĩ Ðại của Chính Mình

Chương Trình Truyền Hình Thanh Hải Vô Thượng Sư
*Chương Trình Truyền Hình Thanh Hải Vô Thượng Sư

Tình Thương là luật vĩ đại nhất trong vũ trụ. Mọi thứ có thể được tẩy sạch bởi Tình Thương chân thật.

~ Thanh Hải Vô Thượng Sư

Nâng Cao Tâm Thức * Băng Thâu Hình Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư *DVD *Băng Thâu Âm *MP3s
Tin Ðặc Biệt *Ðoàn Tụ Cùng Sư Phụ Hai Bên Bờ Ðại Dương
Sư Phụ Khai Thị *Vào Lữ Quán Vĩnh Hằng Trên Thiên Quốc
Hình Mới Nhất Của Sư Phụ *Hình Mới Nhất Của Sư Phụ
Tuyến Ðầu *Chim Tự Do Bay Tới Ukraine *Gia Trì Thượng Ðế Sáng Soi Quần Ðảo Caribbean
Trên Ðường Tu Học *Tường Trình Về Sự Thay Ðổi Nội Tại
Thần Kỳ Cảm Ứng *Vừa Ðúng Giờ!
*Thiên Y - Áo Giáp Thần Kỳ
Thượng Giới *Sân Trại Nhỏ Bé, Chốn Thần Tiên
Chuyện Nhỏ Tu Hành *Kinh Nghiệm Gặt Hái từ Việc Cắt Cỏ
Âm Nhạc Và Ðời Sống *Dư Âm từ Buổi Nhạc Giao Hưởng "Một Thế Giới... Hòa Bình Qua Âm Nhạc"
Sư Phụ Kể Chuyện Vui*Người Vợ Tốt
* Món Quà ý Nghĩa
Ngọn Hải Ðăng Trong Ðêm Tối *Chí Lợi
*Formosa
Thư Cảm Tạ *Chí Lợi
Hành Ðộng Tình Thương *Hoa Kỳ *Hồng Kông *Formosa
Nhận Xét Tu Hành *Thiền Ðịnh Tự Nó Ðã Là Phần Thưởng
Trên Mạng Lưới Quán Âm *Trên Mạng Lưới Quán Âm
Liên Lạc Viên Của Chúng Ta Trên Toàn Thế Giới *Liên Lạc Viên Của Chúng Ta Trên Toàn Thế Giới
Nghệ Thuật Vô Thượng *Thế Giới Ðạo Sĩ Vui - Hương Mùa Hạ

A Little Message:
In speaking of God, or the Supreme Spirit, we will use original non-sexist
terms to avoid the argument about whether God is a She or a He.
She + He = Hes (as in Mess)
Her + Him = Hirm (as in Firm)
Hers + His = Hiers (as in Beers)
Example: When God wants, Hes makes things happen according to
Hiers will to suit Hirmself.


Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #124
Mục Lục