Băng Thâu Hình Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

 

<Tiếng Anh + thông dịch tiếng Nhật>
693 Trí Huệ và Sự Tập Trung
Thuyết Pháp tại Ðông Kinh, Nhật Bản
Ngày 7 tháng 5, 2000


<Tiếng Anh + thông dịch tiếng Ðại Hàn>
694 Ðời Sống Vĩnh Cửu
Thuyết Pháp tại Hán Thành, Ðại Hàn
Ngày 8 tháng 5, 2000

<Tiếng Anh + phụ đề tiếng Pháp>
333 Sự Khổ Ðau Ðưa Ðến Hạnh Phúc
Thuyết Pháp tại Sydney, Úc Ðại Lợi
Ngày 16 tháng 3, 1993

699 Phần 1: Nhìn Về Quá Khứ ... Phần 2: Bước Vào một Tương Lai Sáng Lạng ...

<Tiếng Anh + Thông dịch tiếng Tiệp Khắc + phụ đề tiếng Pháp>
654 Vô Minh là Tội Duy Nhất
Thuyết Pháp tại Prague, Cộng Hòa Tiệp Khắc
Ngày 28 tháng 5, 1999

<Tiếng Anh + Thông dịch tiếng Armenia + phụ đề tiếng Pháp>
659 Từ Linh Hồn Này Ðến Linh Hồn Khác
Thuyết Pháp tại Yerevan, Armenia
Ngày 15 tháng 5, 1999

<Tiếng Anh + Thông dịch tiếng Ba Lan + phụ đề tiếng Pháp>
657 Cùng Nhau Ta Chọn Một Tương Lai Sáng Lạng
Thuyết pháp tại Warsaw, Ba Lan
Ngày 11 tháng 5, 1999

<Tiếng Anh + Thông dịch tiếng Phần Lan + phụ đề tiếng Pháp>
663 Quyền Năng Thật Sự của Chúa
Thuyết pháp tại Helsinki, Phần Lan
Ngày 30 tháng 5, 1999

 

Muốn thỉnh các ấn bản của Sư Phụ, xin liên lạc:

The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.
Taipei, Formosa.
Ðiện thoại: (886) 2-87873935
Ðiện thư: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No: 19259438
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.


Xin viếng thăm mạng lưới http://smchbooks.com/ (tiếng Trung Hoa và tiếng Anh) để tải xuống danh sách mới nhất và phần giới thiệu vắn tắt các ấn bản của Thanh Hải Vô Thượng Sư.

 

Nâng Cao Tâm Thức

*

Băng Thâu Hình Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

~ Một Buổi Tối Với Các Minh Tinh

* DVDs
* Băng Thâu Âm
* MP3s

Tải Xuống
Bản Tin 124

Bản Tin 124
Mục Lục