MP3 CD mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư


MP3-3 Thiền Tứ, Tây Hồ, Formosa, ngày 24 đến 27 tháng 9, 1988, Phần 1 (2 cuốn)
<Tiếng Trung Hoa>


1. 2. Câu Chuyện Về Lực Gia Trì
3. 4. Tại Sao Chúng Ta Không Ðược Dùng Thần Thông
5. 6. Sư Phụ và Ðệ Tử Chung Vui Tết Trung Thu (Ban hợp xướng lớn)
7. Sư Phụ và Ðệ Tử Chung Vui Tết Trung Thu -- Sư Phụ Hát Bài Ca Âu Lạc
8. 9. Ðồng Tu Tường Trình Thể Nghiệm
10.11. Sư Phụ Hát Những Bản Ca Nổi Tiếng Của Nhiều Quốc Gia
Sự Khác Biệt Giữa Thiền Thất và Thiền Tứ
12.13. Sự Khác Biệt Giữa Thiền Thất và Thiền Tứ
14. Sự Khác Biệt Giữa Thiền Thất và Thiền Tứ

 

Muốn thỉnh các ấn bản của Sư Phụ, xin liên lạc:

The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.
Taipei, Formosa.
Ðiện thoại: (886) 2-87873935
Ðiện thư: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No: 19259438
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.


Xin viếng thăm mạng lưới http://smchbooks.com/ (tiếng Trung Hoa và tiếng Anh) để tải xuống danh sách mới nhất và phần giới thiệu vắn tắt các ấn bản của Thanh Hải Vô Thượng Sư.

Nâng Cao Tâm Thức

*

Băng Thâu Hình Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

~ Một Buổi Tối Với Các Minh Tinh

* DVDs
* Băng Thâu Âm
* MP3s

Tải Xuống
Bản Tin 124

Bản Tin 124
Mục Lục