DVD Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

<TIếng Anh + phụ đề 25 thứ tiếng>
Ðau Khổ ở Thế Giới Này Phát Xuất Từ Vô Minh
Thuyết pháp tại Tân Gia Ba     Ngày 10 tháng 1, 1995

<Tiếng Anh + thông dịch tiếng Nepal + phụ đề tiếng Trung Hoa>
Khai Ngộ và Vô Minh
Thuyết pháp tại Kathmandu, Nepal     Ngày 1 tháng 5, 2000

 


Băng Thâu Âm Mới Nhất của
Thanh Hải Vô Thượng Sư

E80 (5 cuốn) <Tiếng Anh>

Tỉnh Mộng (1)(2)
Cộng tu tại Trung Tâm Hán Thành, Ðại Hàn

Ngày 17 tháng 5, 2000
Dấu Hiệu Thân Thể của Minh Sư (1)(2)(3)
Cộng tu tại Trung Tâm Hán Thành, Ðại Hàn, Ngày 20 tháng 5, 2000

 

Muốn thỉnh các ấn bản của Sư Phụ, xin liên lạc:

The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.
Taipei, Formosa.
Ðiện thoại: (886) 2-87873935
Ðiện thư: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
ROC Postal Remittance Account No: 19259438
Postal Account: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.


Xin viếng thăm mạng lưới http://smchbooks.com/ (tiếng Trung Hoa và tiếng Anh) để tải xuống danh sách mới nhất và phần giới thiệu vắn tắt các ấn bản của Thanh Hải Vô Thượng Sư.

Nâng Cao Tâm Thức

*

Băng Thâu Hình Mới Nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư

~ Một Buổi Tối Với Các Minh Tinh

* DVDs
* Băng Thâu Âm
* MP3s

Tải Xuống
Bản Tin 124

Bản Tin 124
Mục Lục