Vùng: Toronto, Gia Nã Ðại
Ðài: Truyền Hình Rogers -- Băng tần 10
Ðề tài: Những bài thuyết giảng truyền hình của Thanh Hải Vô Thượng Sư
Ngày tháng: ngày 5 tháng 8, 2001, lúc 12 giờ 30 chiều EST
ngày 12 tháng 8, 2001, lúc 12 giờ 30 chiều EST


Muốn biết thời khóa biểu mới nhất của các chương trình phát hình Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin viếng thăm trang mạng lưới:
http://www.spiritual-discovery.org/events/tv.htm

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #124
Mục Lục