Trên Mạng Lưới Quán Âm

http://www.Godsdirectcontact.org.tw
(Formosa; tiếng Trung Hoa & tiếng Anh)


http://www.smchbooks.com
(Formosa; tiếng Trung Hoa, tiệm sách SMCH)

http://www.Godsimmediatecontact.com
(Tân Gia Ba; tiếng Anh)

http://www.GodsImmediateContact.or.kr
(Ðại Hàn; tiếng Ðại Hàn)


http://www.Godsdirectcontact.or.kr
(Ðại Hàn; tiếng Ðại Hàn)


http://www.GodsImmediateContact.org
Nhật Bản (tiếng Nhật)

http://www.Godsdirectkontak.org
(Nam Dương; tiếng Nam Dương)


http://members.mweb.co.th/godsdirectcontact/
(Thailand; in Thai)

http://www.Spiritual-Discovery.org
(Mỹ Quốc; tiếng Anh, tiếng Trung Hoa, tiếng Ðại Hàn, tiếng Âu Lạc)

http://mason.gmu.edu/~lduan/Godsdirectcontact
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://members.tripod.com/~Godsdirectcontact/
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://www.Godsdirectcontact.com
(Mỹ Quốc; tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Hoa)


http://www.spiritweb.org/Spirit/media.html ?who=
Suma%20Ching%20Hai

(Mỹ Quốc; tiếng Anh)


http://www.Godsimmediatecontact.net/
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)


http://www.godsimmediatecontact.net/aulac
(Mỹ Quốc; tiếng Âu Lạc)

http://www.godsdirectcontact.com/aulac
(Mỹ Quốc; tiếng Âu Lạc)

http://www.Godsimmediatecontact.org/video/
(Mỹ Quốc; có phát hình và phát thanh, bằng nhiều thứ tiếng)

http://www.members.xoom.com/meditations/
GodsDirectContact.html
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://www.GodsImmediateContact.tripod.com
(Mỹ Quốc; tiếng Anh)

http://www.contactDirectAvecDieu.org
(Pháp Quốc; tiếng Pháp)

http://godsdirectcontact.rma.cz
(Cộng Hòa Tiệp Khắc; tiếng Tiệp Khắc)

http://www.Godsdirectcontact.org
(Gia Nã Ðại với âm thanh; tiếng Anh, tiếng Âu Lạc)


http://www.Godsdirectcontact.de
(Ðức Quốc, tiếng Ðức)

http://www.Direkter-Kontakt-mit-Gott.org
(áo Quốc; tiếng Ðức)

http://www.extra.hu/kozvetlen_kapcsolat_Istennel
(Hung Gia Lợi; tiếng Hung Gia Lợi)

http://Godsdirectcontact.bizland.com/
(Thụy Ðiển; tiếng Thụy Ðiển)

http://freespace.virginnet.co.uk/smch.ma/
Godsdirectcontact/Persian.htm

(Anh Quốc; tiếng Persian)

http://www.geocities.com/godsdirectcontact_2000
(Ba Lan; tiếng Ba Lan, Anh, Âu Lạc)

http://www.contatodirectocomdeus.com.br
(Ba Tây, tiếng Bồ Ðào Nha)

http://www.Godsdirectcontact.com/
IhavecometotakeyouHome

(tiếng Anh) (Ðặt sách - I Have Come To Take You Home)

Ban báo chí: lovesrc@Godsdirectcontact.org
Ðịa Chỉ Trên Mạng Lưới
về
Bản Tin Thanh Hải Vô Thượng Sư:


Bản Tin tiếng Trung Hoa

tiếng Trung Hoa
tiếng Anh

tiếng Âu Lạc
http://www.godsdirectcontact.org/aulac/news/
(VNI,VPS,VISCII and dạng VNU)

http://godsimmediatecontact.net/aulac/n124/
(Hoa Kỳ; dạng VNI)

tiếng Tây Ban Nha
http://www.Godsdirectcontact.com/eNews/spanish/
(Hoa Kỳ)

Nam Dương
http://www.Godsdirectkontak.org/news/news124/i124.htm
(
tiếng Nam Dương)

Ðức Quốc
 

 

 

 

Ghi danh để nhận bản tin bằng điện tử

Quý vị sẽ nhận được bản tin mới nhất bằng điện tử, cũng như giáo lý chọn lọc và lời pháp cam lồ, v.v...

Bản Tin #124