Trẻ em lớn lên nếu có căn bản đạo đức tốt
từ hồi nhỏ, thì cũng giống như cây có rễ tốt dưới
đất, khi lớn lên nó sẽ không đổ dễ dàng. Nhưng
nếu cây mọc rễ không tốt thì nó chỉ lớn chút đỉnh,
rồi bị đổ vì gió hay sức mạnh thiên nhiên.

 

 Lời của Thanh Hải Vô Thượng Sư, Tân Gia Ba
Ngày 3 tháng 3, 1992 (Nguyên văn tiếng Anh)

Mục Lục