Nâng Cao Tâm Thức

 

 

Dĩa CD MP3 Mới Nhất Của
Thanh Hải Vô Thượng Sư

<Tiếng Trung Hoa>
MP3-4 Thiền Thất tại Ðạo Tràng Tây Hồ, Formosa,
13 -18 tháng 2, 1989 (phần 1 trong bộ 2 phần)

1. Thuốc Bổ Tâm Linh Cần Thiết Cho Mùa Ðông Giá Của Sự Tu Hành Tâm Linh
2. Chấn Ðộng Lực Của Thiền Quán Âm Là Khiên Chắn Phòng Vệ
3. Pháp Môn Vô Ngã
4. Tìm Bản Tâm Không Hẳn Có Nghĩa Hoàn Mỹ
5. Buông Bỏ Óc Phê Bình
6. Cần Hoàn Toàn Tin Tưởng Vào Minh Sư Trong Sự Thực Hành Tâm Linh
7. Muốn Học Hỏi Ðường Lối Phật Cần Phải Hợp Tác Với Minh Sư
8. Nhớ Nguồn Gốc Hạnh Phúc Của Chúng Ta
9. Luật Bù Trừ


Băng Truyền Hình Mới Nhất Của
Thanh Hải Vô Thượng Sư

<Tiếng Anh >

710 Mừng Sinh Nhật Sư Phụ (Phần 1 và 2)
Chương Trình Ðặc Biệt tại Trung Tâm Vĩnh Ðồng,

711 Khách Sạn Mang Tên Cuộc Ðời
Thuyết pháp tại Fresno, California, Hoa Kỳ
Ngày 23 tháng 6, 2001

<In Tiếng Anh + phụ đề tiếng Âu Lạc>
686 Sự Hội Tụ Của Linh Hồn
Thuyết pháp tại Auckland, Tân Tây Lan
Ngày 27 tháng 4, 2000

691 ảo Tưởng Là Phản Ảnh Của Thực Tại
Thuyết pháp tại Manila, Phi Luật Tân,
Ngày 3 tháng 5, 2000

<Tiếng Anh + thông dịch tại chỗ tiếng Singhal + phụ đề tiếng Âu Lạc>
687 Người Giữ ánh Sáng
Thuyết pháp tại Colombo, Sri Lanka,
Ngày 29 tháng 4, 2000

<Tiếng Anh + thông dịch tại chỗ tiếng Mã Lai + phụ đề tiếng Âu Lạc>
688 Tình Thương Là Bản Chất Chân Thật Của Cuộc Sống Thuyết pháp tại Kuala Lumpur, Mã Lai á,
Ngày 30 tháng 4, 2000

<Tiếng Anh + thông dịch tại chỗ tiếng Nê-Pal + phụ đề tiếng Âu Lạc>
689 Khai Ngộ Và Vô Minh
Thuyết pháp tại Katmandu, Nê-Pal,
Ngày 1 tháng 5, 2000

<Tiếng Anh + phụ đề tiếng Pháp>
353 Chữ Ký Của Tôi Trong Tâm Quý Vị
Cộng tu tại Washington D.C., Hoa Kỳ,
Ngày 15 tháng 4, 1993

608 Những Pháp Môn Phát Triển Tâm Linh
Thiền Tứ Quốc Tế (5),
Washington D.C., Hoa Kỳ,
Ngày 24-27 tháng 12, 1997

696 Tự Do Siêu Vượt Thân Tâm Thiền Lục Quốc Tế tại Trung Tâm Vĩnh Ðồng, Ðại Hàn,
Ngày 9 tháng 5, 2000

<Tiếng Anh + thông dịch tại chỗ tiếng Nê-Pal + phụ đề tiếng Pháp>
689 Khai Ngộ Và Vô Minh
Thuyết pháp tại Katmandu, Nê-Pal,
Ngày 1 tháng 5, 2000


DVD Mới Nhất Của
Thanh Hải Vô Thượng Sư

<Tiếng Anh + 14 ngôn ngữ phụ đề>
Tự Do Siêu Vượt Thân Tâm
Thiền Lục Quốc Tế tại Trung Tâm Vĩnh Ðồng, Ðại Hàn,
Ngày 9 tháng 5, 2000

<Tiếng Anh + 17 ngôn ngữ phụ đề>
Bản Tánh Toàn Hảo Của Chúng ta
Cộng tu tại Ðạo Tràng Florida, Hoa Kỳ,
Ngày 26 tháng 9, 1999

<Tiếng Anh + 22 ngôn ngữ phụ đề>
Lãnh Ðạo Thế Giới Vào Kỷ Nguyên Mới
Cộng tu tại Ðạo Tràng Tây Hồ, Formosa,
Ngày 10 tháng 4 đến 8 tháng 5, 1992

Ðể thỉnh các ấn phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư, xin liên lạc:
The Supreme Master Ching Hai International Association Publishing Co., Ltd.
Taipei, Formosa.
Ð.T.: (886) 2-87873935 / Fax: (886) 2-87870873
E-mail: smchbooks@Godsdirectcontact.org
Số Trương Mục Bưu Ðiện Formosa: 19259438 (for Formosa orders only)
Số Bưu Ðiện: The Supreme Master Ching Hai Publishing Co., Ltd.

Xin đến viếng mạng lưới của nhà sách để tải xuống bản liệt kê và
tóm lược nội dung những ấn phẩm mới nhất của Thanh Hải Vô Thượng Sư: (tiếng Anh và tiếng Trung Hoa)


http://smchbooks.com/

Mục Lục